سگ های تریر
سگ های گروه تریر سگ های عموما کوچک یا متوسطی هستند که در گذشته در مزارع برای شکار آفات مانند موش و ملخ استفاده می شدند.تریر ها خانواده ی گسترده ای را شامل میشود که از یورکشایرتریر تا پیت بول تریر جزو همین دسته قرار میگیرند.
پر طرفدارترین نژاد این گروه ایردیل تریر هست.لیست کامل نژادهای این گروه در ادامه:
Airedale Terrier
American Staffordshire Terrier
Australian Terrier
Bedlington Terrier
Border Terrier
Bull Terrier
Cairn Terrier
Dandie Dinmont Terrier
Glen of Imaal Terrier
Irish Terrier
Kerry Blue Terrier
Lakeland Terrier
Manchester Terrier
Miniature Bull Terrier
Miniature Schnauzer
Norfolk Terrier
Norwich Terrier
Parson Russell Terrier
Scottish Terrier
Sealyham Terrier
Skye Terrier
Smooth Fox Terrier
Soft Coated Wheaten Terrier
Staffordshire Bull Terrier
Welsh Terrier
West Highland White Terrier
Wire Fox Terrier
اگر مطالبی درباره ی نژادهای بالا دارید در این بخش قرار دهید
نویسنده: kasra jamshidi
اقتباس از AKC
مطلب اختصاصی میهن پت