سگ های غیر ورزشی
اصولا به سگ هایی که جنب و جوش زیادی نداشته باشند غیر ورزشی می گویند این نوع سگ ها اندازه متوسط یا کوچکی دارند و معمولا در قدیم برای شکار جانوران کوچک ایجاد شدند
پودل پرطرفدارترین و باهوش ترین عضو این گروه است این گروه جزو پرطرفدارترین گروه هاست
لیست کامل اعضای گروه در ادامه:
American Eskimo Dog
Bichon Frise
Boston Terrier
Bulldog
Chinese Shar-Pei
Chow Chow
Dalmatian
Finnish Spitz
French Bulldog
Keeshond
Lhasa Apso
Löwchen
Poodle
Schipperke
Shiba Inu
Tibetan Spaniel
Tibetan Terrier
اگر مطالبی راجع به نژادهای بالا دارید در این بخش قرار دهید.

نویسنده: kasra jamshidi
اقتباس از AKC
مطلب اختصاصی میهن پت