سگ گله
سگ های گله عضو باهوش خانواده سگ ها هستند ایندسته شامل سگ های نگهبان گله و سگ چوپان می شود.
مهمترین و باهوش ترین عضو این دسته کالی ها هستند که بودر کالی باهوش ترین نژاد سگ بشمار می آید.
لیست کامل نژادهای این دسته در ادامه:
Australian Cattle Dog
Australian Shepherd
Bearded Collie
Beauceron
Belgian Malinois
Belgian Sheepdog
Belgian Tervuren
Border Collie
Bouvier des Flandres
Briard
Canaan Dog
Cardigan Welsh Corgi
Collie
German Shepherd Dog
Old English Sheepdog
Pembroke Welsh Corgi
Polish Lowland Sheepdog
Puli
Shetland Sheepdog
Swedish Vallhund
اگر اطلاعاتی راجع به نژادی های بالا داشتید در همین بخش قرار بدید
نویسنده: kasra jamshidi
اقتباس از AKC
مطلب اختصاصی میهن پت