سگ های گروه کار
سگ های نگهبان و سگ هایی که برای گارد و بادیگارد هستند کاری نامیدوه می شوند.
مستیف ها و بعضی از پینچرها عضو همین گروه هستند.
برنس یکی از جالبترین و یکی از باهوش ترین اعضای این دسته است.لیست کامل نژادها در ادامه:

Akita
Alaskan Malamute
Anatolian Shepherd Dog
Bernese Mountain Dog
Black Russian Terrier
Boxer
Bullmastiff
Doberman Pinscher
German Pinscher
Giant Schnauzer
Great Dane
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain Dog
Komondor
Kuvasz
Mastiff
Neapolitan Mastiff
Newfoundland
Portuguese Water Dog
Rottweiler
Saint Bernard
Samoyed
Siberian Husky
Standard Schnauzer
Tibetan Mastiff
اگر مطالی درباره ی نژادهای بالا دارید قرار دهید.

نویسنده: kasra jamshidi
اقتباس از AKC
مطلب اختصاصی میهن پت