خوشگل تر از پسر منم مگه هست !! شوخی کردم همه پیشیا خوشگلن .خلاصه پسر منم تو صفه و رنبیل گذاشته!