هنوزسنگهايي هستندكه محكم بربدن سگهاوگربه ها كوبيده شوند.هنوزقلاده هاي مرگي هست كه گريبان زندگي آزادراگرفته است.

هنوزتيروكمانهايي هستندكه سرگنجشكان راقطع كنند.

هنوزقفسي هست

وبال وپرپريدن نيست
:317:

وقتي كه هنوزقفسي هست.