الهی بمیرم طفلکا
بیچاره ها باید تو سرما چه زجری بکشن تا بمیرن