تاسماهی روس یا چالباش

نام علمی : Acipenser gueldenstaedtii
نام انگلیسی : Russian Sturgeon
نام پارسی: تاسماهی روس ، چالباش

تاسماهی روس در تمام مناطق دریای خزر و در اعماق مختلف آن پراکنده است. برای تخم ریزی به رودخانه مهاجرت می کند. زمانی که در دریا هستند قسمت هایی را انتخاب می کنند که دارای مقدار زیادی بی مهرگان آبزی مخصوصاً نرم تنان و ماهیان کف زی از خانواده گاو ماهیان باشد.

وضعیت بقا بر اساس اطلاعات IUCN


CR گونه در معرض انقراض
وضعیت بحرانی و احتمال بسیار بالای منقرض شدن در حیات وحشمیزان صید تاسماهی روس در سال های 1960 حدود 6 تا 9 هزار تون در سال بوده و در اواخر سال های 1970 و اوایل سال های 1980 به میزان 14500 تون بوده و از سال های 2000 تا 2008 به کمتر از هزار رسیده است.

روند رشد جمعیت: در حال کاهش