ازون برون

نام علمی : Acipenser stellatus
نام انگلیسی : Stellate Sturgeon
نام پارسی: ازون برون

در سواحل جنوبی دریای خزر در تمام مناطق پراکنش دارد و فراوانی آن در غرب بیشتر از شرق است. در دریای خزر بیشتر در مناطقی با بستر رسی یا ماسه ای و شنی زندگی می کند. در اعماق 50 تا 200 متر مشاهده می شود. آب های گرم را ترجیح میدهد و بر خلاف تاسماهیان دیگر بیشتر سطوح فوقانی و میانی آب را ترجیح می دهد.

وضعیت بقا بر اساس اطلاعات IUCNCR گونه در معرض انقراض
وضعیت بحرانی و احتمال بسیار بالای منقرض شدن در حیات وحشجمعیت ازون برون از 69.7 میلیون در سال 1987 به 15.6 میلیون در سال 2002 و 7.6 میلیون در سال 2008 کاهش یافت.

روند رشد جمعیت: در حال کاهش