قره برون یا تاسماهی ایرانی

نام علمی : Acipenser persicus
نام انگلیسی : Persian sturgeon
نام پارسی: تاسماهی ایرانی ، قره برون

پراکندگی تاسماهی ایرانی در نواحی مختلف دریای خزر تقریباً یکنواخت است اما بیشتر در مناطق جنوب و جنوب شرقی دریای خزر مشاهده می شود. آنادروموس است و در هنگام مهاجرت به رودخانه در نزدیک بستر رودخانه قرار می گیرد.

وضعیت بقا بر اساس اطلاعات IUCN

CR گونه در معرض انقراض

وضعیت بحرانی و احتمال بسیار بالای منقرض شدن در حیات وحش
اطلاعات حاصل از صید ماهیان خاویاری در ایران نشان دهنده این واقعیت است که جمعیت تاسماهی ایرانی به شدت در حال کاهش است. تخمین زده می شود که حدود 40% صید کل تاسماهیان از سال 1960 تا 1989 و حدود 50% از سال های 1990 تا 2007 تاسماهی ایرانی بوده است.

1960 - 2,000 tonnes (A. persicus = 440 tonnes)
1965 - 2,100 tonnes (A. persicus = 462 tonnes)
1970 - 3,000 tonnes (A. persicus = 750 tonnes)
1975 - 1,675 tonnes (A. persicus = 302 tonnes)
1980 - 1,429 tonnes (A. persicus = 372 tonnes)
1985 - 1,650 tonnes (A. persicus = 297 tonnes)
1990 - 2,645 tonnes (A. persicus = 582 tonnes)
1995 - 1,500 tonnes (A. persicus = 480 tonnes)
1997 - 1,300 tonnes (A. persicus = 559 tonnes)
1998 - 1,200 tonnes (A. persicus = 588 tonnes)
1999 - 1,000 tonnes (A. persicus = 480 tonnes)
2000 - 1,000 tonnes (A. persicus = 540 tonnes)
2001 - 870 tonnes (A. persicus = 557 tonnes)
2002 - 643 tonnes (A. persicus = 418 tonnes)
2003 - 463 tonnes (A. persicus = 315 tonnes)
2004 - 500 tonnes (A. persicus = 345 tonnes)
2006 - 330 tonnes (A. persicus = 201 tonnes)
2007 - 225 tonnes (A. persicus = 137 tonnes)

روند رشد جمعیت: در حال کاهش