سرشماري زمستانه پرندگان در استان تهران انجام شد.


به گزارش معاونت محيط زيست طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران در راستاي اجراي برنامه سرشماري پرندگان در 4 سايت استان تهران (ماملو، فشافويه، لتيان و بندعليخان) در مجموع 10733 پرنده از 28 گونه مورد شمارش قرار گرفت. قابل توجه است امسال پرندگان مهاجر به لحاظ تنوع گونه اي نسبت به سال گذشته افزايش مناسبي را در سطح استان تهران داشته اند.

انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن