این ادمایی که من دیدم اگه کامل میسوخت هم مشغول فیلم دیدن بودن.طفلک شیره خیلی گناه داشت.میمونا کم بودن که بهشون سیگار میدادن حالا نوبت شیرا شده!