جونده يا سم دار؟

درگذشته همه خرگوش هارا مانند موش ها مي دانستند.اما تحقيقات نشان داد كه ان ها بيشتر به سم داران شباهت دارند.يكي از تفاوت ان ها باجوندگان دراين است كه خرگوش هابرخلاف جوندگان براي خوردن غذا از دستان خود استفاده نمي كنند،بلكه مانند سم داران به سرعت معده ي خود را پر مي كنند وبه جاي امن مي روند ،غذارا مجدداً مي جوند.
خرگوش با هوش!
معمولاٌخرگوش هارا به صورت تكي مي بينيد.اين جانوران چند لانه دارندكه ان هارا باتوجه به جهت بادساخته اندودرزمان هاي متفاوتي از اين لانه ها استفاره مي كنند.
خرگوش هاي جهنده
خرگوش ها پرش بسيار طولاني دارند انها مي توانند 7 متر طول و3متر ارتفاع،به اساني برند.ان ها گوش هاي خود را مي خوابانندودرزير بوته استراحت مي كنند.به محض اين كه فاصله ي دشمن با ان ها كم تر از2تا3متربشود فرار مي كنندوبا سرعت56كيلومتربر ساعت مي دوند.
راه نجات
خرگوش ها درزمان احساس خطر براي خبر كردن هم نوعان خود يا ا ميكوبند ويا دندان هاي خود را به هم مي سايند.
خيشاوندان خرگوش غربي
خرگوش غربي ،خرگوش تولاي يا شرقي،خرگوش صحرايي يا كيپ.
خرگوش دريك نگاه
جمعيت:نامعلوم
پراكنش:دراروپاوغرب اسيا،درغرب ايران
زيست گاه:در تمام زيستگاه هاي كشور اعم ازمناطق جنگلي ،كوهستاني و بياباني و استپي زندگي مي كند.
تغذيه:قسمت هاي گوناگون گياهان
زاد اوري:تمام فصل ها


http://mf-zoo.******.com/