تشریح وفیزیولوژی اندام های داخلی حشرات :


الف:دستگاه گوارش digestive system :
دستگاه گوارش در حشرات عبارت از لوله ی طویلی است که از دهان شروع و به مخرج ختم می شود.
اندازه وشکل ان بستگی به رژیم غذایی حشره دارد وازسه بخش جلویی,میانی وعقبی به شرح زیر
تشکیل یافته است:
1- بخش جلویی stomodaeum : که منشا اکتودرمی داشته ودر خرد کردن وانبار کردن وهضم اولیه
موادغذایی دخالت دارد. ساختمان ان به ترتیب از داخل به خارج عبارت از یک لایه ی کیتینی, ماهیچه
های طولی,ماهیچه های حلقوی و پرده ی صفاق می باشد وشامل دهان, حلق, مری, چینه دان وپیش
معده است.
(1)- حلق (pharynx) : قیفی شکل است ودارای غدد بزاقی وماهیچه های قوی جهت خرد کردن غذا
می باشد
(2)- مری (oesophagus) : مجرای باریکی است که به چینه دان متصل میگردد
(3)- چینه دان (gizzard) : کیسه ی ذخیره ی مواد غذایی است و ان مجهز به خارهای کیتینی است و با
داشتن انزیم های مختلف در نرم وهضم کردن مواد غذایی اهمیت دارد
(4)- پیش معده (proventriculus) : اخرین قسمت بخش جلویی لوله ی گوارش می باشد و با داشتن
جدارماهیچه ای قوی و خارهای کیتینی در هضم مواد غذایی دخالت دارد
2- بخش میانی یا معده (mesenteron) : عضو اصلی ترشح, گوارش و جذب می باشد و بوسیله ی
دریچه کاردیاک از بخش جلویی مجزا می شود و معمولا به شکل کیسه ی طویلی است با مبداء
آندودرمی و دارای ماهیچه های طولی و حلقوی و فاقد کیتین است. در قسمت جلو معده اغلب
انشعابات کیسه, یا لوله مانندی مشاهده می شود که gastric coeca نامیده می شود.
در بعضی ازحشرات,مانند خرطوم مفصلی ها معده شامل سه یا چهار قسمت متمایز می باشد, در
اغلب حشرات غذاهنگام داخل شدن درمعده به وسیله ی پرده کیتینی به نام پرده ی اطراف غذا (
pretrophic membrane) که به وسیله ی قسمت جلوی معده ترشح شده پوشیده می شود. این پرده
مانع ز تماس مستقیم مواد غذایی با جدارنرم معده می شود وعمل گوارش به وسیله ی نفوذ مواد قابل
جذب از پرده ی اطراف غذا صورت می گیرد و مواد هضم نشده داخل پرده, وارد بخش عقبی لوله ی
گوارش می گردد.
3- بخش عقبی یا روده (proctodeum) : مبداء اکتودرمی دارد و از سه قسمت روده ی باریک
,روده ی بزرگ (colone) وروده ی راست (rectum) تشکیل شده, محل اتصال روده ی باریک با معده دارای
تعداد زیادی لوله های دفعی موسوم به لوله های مالپیگی که از نظر دفع مواد زائد دارای اهمیت است.
اخرین قسمت دستگاه گوارش روده ی راست به شکل کیسه گلابی شکل است که به وسیله ی سوراخ
مخرج به خارج باز می شود.


۴- اعضای ضمیمه ی دستگاه گوارش : این اعضاء از نظر هضم و جذب غذا اهمیت بسیار دارند وشامل
قسمت های زیر می باشد
(1)- غده های بزاقی : که به اشکال ساده وتک سلولی در جدار دهان ومری پراکنده هستند وترشحات
انها به حفره های دهان یا مری ریخته می شوند. گاهی به شکل لوله های ساده است که جدار انها
مجهز به سلول های ترشحی است وبعضی به شکل غده های کیسه ای که جدار انها دارای حفره هایی
با سلول های ترشحی است وسرانجام ممکن است خوشه ای شکل باشند.ترشحات غده های فوق به
نام بزاق با دارا بودن دیاستازهای مختلف نظیر امیلاز, انورتاز و غیره در هضم و جذب مواد غذایی اهمیت
دارند ودر بعضی از حشرات مانند مگس ها و پشه ها محتوی ماده مخصوص جلوگیری از انعقاد خون
می باشد.
(2)- غده های گوارشی : این غده ها معمولا تک سلولی ودرجداربخش میانی وعقبی لوله گوارشی
پراکنده هستند و ترشحات انها سبب هضم مواد پروتیدی و چربی می شود.
(3)- اعضای دفع : درحشرات علاوه برسلول های انوسیت oenocyte سلول های اطراف قلب واجسام
چربی لوله های مالپیگی عضو اصلی مواد زائد وادراری ودرنتیجه تصفیه ی خون می باشند و ان عبارت از
لوله های بن بستی است که درمحل اتصال روده ی باریک ومعده قراردارند. محتویات داخل لوله های
مالپیگی عبارتند از:
کلرور سدیم, اوره, مواد سفیده ای, رنگها و گاهی باکتری ها و تک سلولی هایی که
به طریق همزیستی زندگی می کنند.
۵- مواد دفعی وترشحی حشرات :
(1)- ادرارو مدفوع : ادرار به وسیله ی لوله های ماپیگی از خون گرفته می شود وترکیب ان بستگی به
رژیم غذایی حشره دارد که ممکن است اسیدی یا قلیایی بوده و همراه با مواد دفعی که عبارت از بقایای
مواد غذایی هضم نشده می باشد ازمخرج حشره دفع می گردد نمکهای مختلف ازقبیل فسفات ها,
سولفات ها, اسیدهای امینه, اوره, اسید اوریک و گاهی مواد رنگی در ادرار یافت می شوند.
(2)- ابریشم : غده های ترشح کننده ی ابریشم درحشرات فوق العاده متنوع هستند, درلاروپروانه ها
غدد بزاقی لب پایین الیلف ابریشم ترشح می نماید ودربعضی ازسخت بالپوشان وبالتوری ها لوله های
مالپیگی این عمل را انجام می دهند. درلارو پروانه ها یک جفت غده ترشح کننده ی ابریشم درزیرلوله ی
مری قرارگرفته و ترشحات ابریشمی بعد از خروج, از کانال مخصوص عبور کرده و از منفذی در زیر لب پایین
به صورت الیاف خارج می شوند. الیاف ابریشمی ازدوماده ی فیبروئین fibroin وسریسین sericin و یک
پوشش نازک مومی تشکیل شده است.
(3)- عسلک : مدفوع حشرات مکنده می باشد که به صورت مایع شفافی از مخرج حشره دفع می گردد.
حشره برای تامین مواد پروتئینی مورد نیاز بدن, مقدارزیادی شیره ی نباتی را می مکد وبعد ازجذب مواد
لازم, مازاد ان را به صورت عسلک دفع می نماید, عسلک شته ها وشپشک های نباتی محتوی
مقدارزیادی مواد جذب نشده الی به خصوص مواد قندی است. گزانگبین نوعی عسلک می باشد.
(4)- موم : ترشحات مومی به وسیله ی غدد جلدی عده ای از حشرات نظیر شپشک های نباتی و شته
ها ترشح می گردند واز نظرحفاظت بدن در برابرگرما وخشکی در حشرات خشکی زی و به منزله ی

قشرغیرقابل نفوذ به اب در حشرات ابزی اهمیت دارد و زنبورعسل های کارگر به وسیله ی هشت غده در
سطح زیرین شکم این ماده را ترشح می نمایند.
(5)- سموم : غدد ترشح کننده سم درحشرات معمولا درناحیه ی سر ویا درانتهای شکم قراردارند و به
وسیله ی عضو زننده یا نیش در بدن شکار وارد می شوند ودربعضی از حشرات ترشحات سمی در خون
وجود داشته وهنگام دفاع به صورت قطرات ریزی ازدهان ویا منافذ دیگربدن خارج می شوند. ترکیبات
سمی شامل آپی توکسین وهیستامین درنیش زنبورعسل,اسید فرمیک درمورچه ها و کانتاریدین
درترشحات بعضی ازسوسکهای خانواده ی cantharidae می باشد.

http://19fy.******.com/