يك پرورشدهنده اسب در دشتهاي مغولستان.

چهرههاي ديدني اعضاي قبيله كوچ نشين وودابه در نيجر.

يك شكارچي قزاق همراه با عقابش بر فراز يك كوه در نزديكي مغولستان غربي.

عبور دشوار يك ماهيگير از فراز رودخانه مكونگ در لائوس.

يك چوپان همراه گله گاو در دره اومو در اتيوپي.

مردان مغول در حال انجام كشتي سنتي در جريان فستيوال نادام.

دو كودك خردسال در اريتره .

يك مرد از قبيله باياكا براي جمع آوري عسل از درختي در جمهوري آفريقاي مركزي صعود ميكند.

يك مرد اسكيمو همراه با سگهاي سورتمهاش در غرب گرينلند در نزديكي قطب شمال.

تجمع اعضاي قبيله سوري در دره اومو.