ايشان نکات متعددي درباره آلودگي هواي تهران و موضوع دفع پسماندها و بحث ريزگرد و غيره را مطرح کرده¬اند که جملگي از جهت ميزان برخورداريشان از استنادات فني و علمي جالب و بعضا فرح افزا هستند. از جمله اينکه ايشان مي¬گويد يکي از عوامل اصلي آلودگي هواي تهران پنج برابر بودن تعداد خودروهاي اين شهر نسبت به حد استاندارد است. بنا به ادعاي وي تهران به جاي يک ميليون در حال حاضر پنج ميليون خودرو در خود جا داده است. معلوم نيست حد يک ميليون خودرو براي شهر ده ميليون نفري تهران را ايشان از کجا آورده¬اند. هم اکنون در شهرهاي پيشرفته دنيا شمار خودروها به نسبت جمعيت به 120 درصد رسيده است. پس در تهران وجود حتي دوازده ميليون خودرو هم امر غريبي نمي¬تواند باشد. اما شايد منظور ايشان کمبود ظرفيت معابر و خيابان¬ها باشد، که اين هم درست نيست زيرا باز کمتر شهر بزرگي را مي¬توان مثل تهران ديد که با انبوه بزرگراه¬هاي پيچ در پيچ همچون جگر زليخا هزار تکه شده باشد و معابر در غالب شهرهاي اروپائي بسيار باريکتر و محدودتر از تهران هستند. مشکل تهران معلق بودن ترافيک است. يعني همه چيز در سطح است و برخلاف استاندارد جهاني بخش خيلي کمي از تردد همگاني، در قالب توسعه حمل و نقل عمومي و بويژه گسترش مترو به زيرزمين منتقل شده است. نکته¬اي که به شکل عجيبي اصلا مورد اشاره آقاي علي محمد شاعري قرار نگرفته است.
بعد: نکته جالب ديگر در صحبت¬هاي ايشان تأکيد مجدد بر قصد دولت براي مهار ريزگردها با انجام فعاليت¬هاي درخت¬کاري در تالاب هورالعظيم عراق است. برمبناي اين انگاره که از آن تالاب خشک شده گرد و خاک به هوا مي¬رود و به صورت ريزگرد به ايران مي¬آيد و براي پاک شدن هواي ايران چاره¬اي نيست جز درخت¬کاري گسترده در يک ميليون هکتار از اراضي کشور عراق. خوب است ايشان، سازمان متبوعشان و سازمان جنگل¬ها و مراتع و ديگر مدعيان انگاره فوق الذکر فقط جواب همين يک نکته فني را بدهند: اگر عامل ريزگرد خشک شدن تالاب¬هاي عراق است، پس بيشترين شدت وقوع ريزگرد بايد در حدفاصل مرداد تا شهريور رُخ بدهد که در عراق هيچ باراني نميبارد و زمين نيز به خاطر تبخير شديد تابستاني خشک¬ترين شرايط را دارد. اما، برعکس بيشينه وقوع ريزگرد در ساليان گذشته در اسفند رُخ داده است. يعني زماني که هم در غرب ايران و هم در عراق مرطوب¬ترين شرايط جوي وجود داشته، بيشترين بارش سالانه رخ داده و زمين هم حداکثر پوشش گياهي ممکن را داشته است. لطفاً قبل از آنکه آن يک ميليارد دلار بي¬زبان را در عراق خرج کنيد، به همين يک سؤال پاسخ دهيد: چرا ريزگرد غالباً در اسفند و فروردين مرطوب رُخ مي¬دهد و خيلي کم در مرداد و شهريور خشک؟
سرانجام: در همان مصاحبه آقاي شاعري گفته بهتر است در وقت-هائي که وارونگي دما رخ مي دهد کل فعاليت¬هاي عمراني در تهران و شهرهاي اطراف آن به دليل احتمال ايجاد گردو خاک و انتقال آن به پايتخت، تعطيل شود. اينطور يعني اينکه تقريباً از اوايل مهر تا اواخر فروردين، يعني در نيمي از سال، در استان تهران مردم بايد در بيشتر ايام به سبک روستائيان نواحي سردسير سينه ديوار بنشينند و قصه حسين کرد شبستري بخوانند! عرض کردم، گفته بود مرو که گنجي!