طولاني‌بودن دوره بارداري در برخي حيوانات و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده است، يكي از بخش‌هاي جذاب علوم نوين به شمار مي‌آيد. در ميان پستانداران ساكن خشكي، فيل از اين حيث ركورددار است. طول دوره بارداري اين حيوان 22 ماه است، اما اگر سري به آب و اقيانوس‌هاي جهان بزنيم با ركوردهاي به مراتب خيره‌كننده‌تري نيز روبه‌رو مي‌شويم.
دنياي كوسه‌ها همواره مملو از ترس، هيجان و رموز گوناگون بوده است. شايد يكي از مهم‌ترين دلايلي كه براي مرموز بودن زندگي آنها مي‌توان متصور شد، اين است كه براحتي نمي‌توان به كوسه‌ها نزديك شد. اغلب گونه‌هاي اين حيوان، شكارچيان سريع و خونخواري هستند كه مي‌توانند مشكلات زيادي را براي دانشمندان ايجاد كنند، اما به لطف پيشرفت فناوري‌هاي نوين، دانشمندان به يافته‌هاي ارزشمندي درخصوص زندگي آنها و حتي نكات مربوط به زاد و ولدشان دست يافته‌اند. در ميان تمامي گونه‌هاي كوسه، نوعي كوسه پوست چين‌دار وجود دارد كه شباهت ظاهري زيادي نيز به مارماهي داشته و بشدت مورد توجه زيست‌شناسان دريايي قرار گرفته است. اين جانور منحصربه‌فرد در اطراف سواحل آبي، حد فاصل آفريقاي جنوبي و شيلي زندگي مي‌كند. گروهي از دانشمندان ژاپني براي مدت نسبتا طولاني اين حيوان را زير نظر گرفته و به نتايج مهمي نيز دست پيدا كرده‌اند. يكي از اين نتايج به طول دوران بارداري حيوان مربوط مي‌شود كه نشان مي‌دهد اين كوسه دوره بارداري بسيار طولاني در حدود 42 ماه دارد، اما چرا اينقدر طولاني؟ يك دليل اصلي مي‌تواند دماي بشدت پايين اعماق اقيانوس در اين نقطه از جهان باشد. زندگي در چنين دمايي مي‌تواند سرعت سوخت‌وساز در بدن هر حيواني ازجمله اين كوسه پوست چين‌دار را بسيار كند كند. تحقيقات اين دانشمندان نشان مي‌دهد ممكن است در چنين اعماقي كه دماي آب بسيار پايين است، جانوران ديگري نيز وجود داشته باشند كه طول مدت بارداري‌شان حتي از اين نوع كوسه نيز بيشتر باشد. به عقيده دانشمندان، شناسايي اين جانوران منحصربه‌فرد صرفا در گرو توسعه فناوري‌هاي نوين، تصويربرداري و اكتشافات است. از آنجا كه نفوذ به اعماق اقيانوس به تجهيزات فوق‌مدرن متنوعي نياز دارد، بايد منتظر آينده بود تا با ارائه اين تجهيزات، يافته‌هاي حيرت‌انگيز ديگري درباره طول مدت بارداري حيوانات به‌دست آيد.