اورس برایتن موزر و همسرش، رؤسای كمیته حیات وحش در قسمت «گروه متخصصان گربه سانان» در اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (iucn) هستند.
وی نیمه اول آذرماه جاری برای ارزیابی طرح یوزپلنگ آسیایی به دعوت این طرح به ایران آمد.وظیفه این گروه فراهم كردن دادهها و اطلاعات برای به روز كردن «لیست سرخ» اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت است كه در خدمت بسیاری از سازمانهای بینالمللی و به نوعی كانون فعالیتهای مربوط به حفاظت از گونه های گربه سانان در سراسر دنیاست.دكتر موزر اهل سوئیس است. وی فعالیت اصلی خود در زمینه گربهسانان را با كار تحقیقاتی روی سیاهگوش اروپا- آسیایی آغاز كرد.
در قرن نوزدهم اینگونه در اروپای غربی كاملا از عرصههای طبیعی ناپدید شده بود، وی با مطالعه و تحقیق موفق به بازگرداندن و احیای سیاهگوش در ناحیه آلپ سوئیس شد. وی همچنین در زمینه بررسیهای عمومی در مورد سایر گربهسانان سراسر دنیا مشغول فعالیت است.آنچه در ادامه میآید گفتوگویی است با وی در باره «گروه متخصصان
گربهسانان» دنیا و بازدیدی كه در اوایل آذرماه جاریاز زیستگاهها و فعالیت طرح یوزپلنگ آسیایی در ایران داشته است.


● چه عاملی باعث شد برای ارزیابی طرح یوزآسیایی به ایران بیایید؟
▪ گروه متخصصان گربهسانان از چندی پیش با ایران همكاری میكرد، با كمال تأسف یكی از اعضای ایرانی این گروه، دكتر هرمز اسدی، در حادثه تصادف درگذشت. ایشان و همكارانشان به ما اطلاع دادند كه وضعیت یوز در ایران چندان خوب نیست، آنها موفق شدند پیتر جكسون، رئیس قبلی گروه گربهسانان را برای اولین بار به ایران دعوت كنند، بسیار واضح است كه اینگونه كه تنها در ایران یافت میشود و وضعیت خوبی ندارد؛ عامل مهمی برای حضور ما است؛ من فكر میكنم در دنیا كمتر كشوری مانند ایران وجود دارد كه چنین تنوعی در گونه های گربه سان آن وجود داشته باشد.

● برنامه آینده شما برای حفاظت از سایر گونههای گربهسان در ایران مانند پلنگ، كاراكال، سیاهگوش و گربه های كوچك وحشی چیست؟
▪ بسیاری از گونه های كوچك گربه سان و همچنین گربه های متوسط از لحاظ جثه، مانند كاراكال یا گربه های شنی هستند كه دانش ما از آنها بسیار اندك است و در باره وضعیت پراكندگی، پویایی جمعیت، افزایش یا كاهش جمعیت آنها هیچ چیز نمیدانیم، بنابراین من فكر میكنم ایران نه تنها در مورد تحقیقات در سطح ملی بلكه در سطح جهانی از این لحاظ كشور بسیار مهمی است. نكتهای كه وجود دارد اینكه در دنیا بیشتر به گربه سانان بزرگ مثل شیر، ببر، پلنگ و تا حد زیادی یوزپلنگ توجه میشود. بسیاری از متخصصان و افراد در جوامع علمی حتی نمیدانند گربه های كوچك وجود دارند! به همین دلیل عمده بودجه هم صرف گربهسانان بزرگ میشود. بنابراین من امیدوارم در آینده شاهد افزایش علاقه و تحقیق روی انواع گونه های گربه سانان در ایران باشیم، من در كشور شما نیروی بالقوه بالایی برای این تحقیقات میبینم، تمام این جوانانی كه ایثارگرانه، با علاقه و همگی دارای تحصیلات بالا در این زمینه مشغول به فعالیت بودند، اگر به سمت مطالعات میدانی سوق داده شوند تا جایی كه به حفاظت مربوط میشود میتوان نه تنها در كشور خودتان بلكه در كشورهای همسایه و در سطح جهان از این دانش و انرژی بهره برد.

● آیا امكان دارد برخی اولویتهای حفاظتی خود را در اختیار ما قرار دهید كه مطمئن هستم به حفاظت از حیات وحش ما كمك میكند؟
اولویت حفاظتی از نظر من در ایران متمركز بر گربه سانان است، حفاظت از اینگونه ها منجر به حفاظت از تمام زیستگاه میشود. همان طور كه میدانید گربهها گونه های شكارگر در راس هستند، اگر ما اهمیت حفاظت از آنها را به آگاهی همه برسانیم موفق میشویم سایر گونه ها و زیستگاهها را حفظ كنیم، گربه سانان حامل پیام مهمی هستند، حفاظت از آنها به معنای حفاظت از یك گونه نیست، حفاظت از اكوسیستم، گونههای طعمه و سایر گونه های گیاهی و جانوری است، حفظ گستره خانگی گربه سانان از بالاترین اولویت برخوردار است. ایران به لحاظ موقعیت مكانی در ارتباط با گربه سانان كشور بسیار مهمی است، اگر ما بتوانیم اهمیت این موضوع را كه گربه سانان ایران گونه ها ی به اصطلاح «پرچم» هستند به مردم گوشزد كنیم قدم مهمی در جهت حفظ آنها برداشتهایم، این گونه های پرچم دار میتوانند گونه «چتر» هم باشند یعنی حفاظت از آنها به منزله پوشش دادن حفاظت از تمام زیستبوم و تمام گونه های گیاهی و جانوری است.

● بعنوان یك منبع شناخته شده جهانی، پیشنهاد شما در مورد ارائه یك برنامهریزی راهبردی در مورد گربهسانان ایران چیست؟
▪ iucn در كل سازمانی است كه سعی میكند یك بازنگری در سطح كل كشورها و اكوسیستمهای مربوط به آنها داشته باشد. یك ویژگی گربه سانان، به خصوص بزرگ جثه ها در مقایسه با طعمه های آنها این است كه همیشه تراكم بسیار كمتری دارند، جمعیت زیستای ما از چند صد هزار تا چند هزار فرد را شامل میشود، ما دائما به بررسی سرزمین های وسیع و یا بخشهای وسیعی از طبیعت میپردازیم، اكنون در دنیای مدرن دو جنبه وجود دارد یكی اینكه بسیاری از این جمعیتهای زیستا در سراسر كشورهای مختلف پخش شدهاند و معمولا در یك كشور زندگی نمیكنند، بنابراین ما برای برنامه ریزی راهبردی نیاز به همكاری بین المللی داریم، جنبه دیگر اینكه فعالیتهای انساتی عمدتا به پیشرفت اقتصادی بها میدهند كه به صورت روز افزون باعث تكهتكه شدن سرزمینها و محدوده پراكندگی گونه ها میشود و آنها را به قسمتهای كوچكتری كه بیولوژیستها «فرا جمعیت» مینامند تقسیم میكنند، پس ما ابتدا نیاز داریم بدانیم جمعیت این گونهها تا كجا كشیده شده و كدام مرزهای بین المللی را شامل میشود یعنی مرزهای اكولوژیك را تعیین كنیم و این نیاز به دید فراملی دارد، عامل زمان هم بسیار حیاتی است، در مواردی كه با طبیعت سر و كار داریم جایز به انجام خطا نیستیم چون زمان زیادی لازم است تا وضع دوباره به حالت اول برگردد، تمام كشورها در این باره باید از دیدگاهها و تجربیات هم آگاه شوند و كمك بگیرند و این یكی از وظایف اصلی گروه متخصصان گربه سانان در دنیاست.

● همانطور كه میدانید در هفته اخیر دو قلاده یوزپلنگ كه به شدت در معرض خطر انقراض است، در اثر تصادف جادهای كشته شدند، یكی از آنها سومین قلادهای است كه در حوالی منطقه یكسانی در یزد در سه سال گذشته از بین میرود، شما چطور این مسئله را توجیه میكنید؟
▪ من فكر میكنم مشكل خود جاده است، ما باید از طراحی و ساخت جادههایی كه موجب قطع زیستگاههای حیاتی گربه سانان میشود پرهیز كنیم. در مورد یوز مشكل متفاوت است؛ ما چندین جمعیت یوز در ایران داریم كه حتی بزرگترین آنها هم بسیار كوچك است، به عنوان یك جمعیت بسیار با ارزش، بسیار هم ناچیز است، در مورد تلفات جادهای، بازسازی یا ساختن جادههای جدید، مستقیم، سریع و آسفالته در بین آنچه ما اصطلاحا دو جمعیت مینامیم باید پرهیز كرد. آنچه باعث میشود یوز از زیستگاه كوهستانی خارج شود چیزی است كه نیاز به تحقیقات در آینده دارد، در حال حاضر ما نمیدانیم آیا بخشی از پراكندگی آن در محل این جادههاست یا اینكه گستره خانه آن در آنجا واقع شده، یا اینها حیوانات جوانی هستند كه قلمرو مادری را ترك میكنند كه البته تمام این موارد هم ممكن است.

● احتمالا در این منطقه كریدورهایی وجود دارند كه جمعیتهای كوچك از آن طریق با هم در ارتباطند و ما باید این كریدورها را مشخص كنیم.وقتی یك جاده از میان كریدورها میگذرد قطعا باعث كشته شدن یوزها میشود، حال سؤال اصلی اینجاست، چطور میتوان جلوی این حوادث را گرفت؟
▪ پاسخ این سؤال چندان ساده نیست، در این موارد باید از اشغال غیرمنطقی عرصه های طبیعی جلوگیری كرد، برخی از این عرصه ها برای ادامه زندگی یك گونه حیاتی هستند، یك سری اقدامات كاهش دهنده برای این حوادث وجود دارند ازجمله مشاركت مردم، استفاده از روشنایی در مناطق حساس كه جاده عبور میكند، كاهش سرعت در این جادهها، علائم هشدار دهنده عبور حیوانات؛ اما مهمترین نقش افزایش آگاهی عمومی است، من خوشحالم كه میبینم روزنامهها در ایران به موضوع یوز علاقه مندند و سعی در بالا بردن آگاهی عمومی دارند.

● شما معتقدید كدام بخش از مواردی كه گفتید نقش مهمتری برای جلوگیری از كاهش بیشتر جمعیت یوز دارند؟
▪ نمیتوان گفت كدام بخش مهمتر است اگر شما یك سه پایه داشته باشید نمیتوانید بگویید كدام پایه مهمتر است، اما در عین حال معتقدم تلفات جادهای بسیار مهم هستند و باید جلوی آن را گرفت، همچنین به نظر من حفاظت از یوز در زیستگاه خودش از اهمیت بالایی برخوردار است، عرصه های اكولوژیك باید به اندازه كافی وسعت داشته باشند و جمعیت طعمه ها باید حفظ شوند و افزایش یابند، یوز تنها با وجود طعمههای كافی میتواند به حیات خود ادامه دهد، در درجه بعد ما قطعا باید فكری برای كریدورها كنیم اما آنچه انجام میدهیم باید كاملا هوشمندانه و علمی باشد زیرا شاید فرصت جبران آن وجود نداشته باشد.

● نظر شما در مورد پیشرفت طرح یوز آسیایی چیست؟ آیا امیدی برای نجات یوزها از خطر انقراض هست؟
▪ آینده را نمیتوان دید، اما میتوانیم به گذشته نگاه كنیم و بسنجیم كه چگونه بوده، آن وقت میتوانیم موضوع را دنبال كنیم، یك دستاورد مهم كه طرح یوز آسیایی داشته این است كه یوزآسیایی هنوز در ایران زنده است، نابودی اینگونه یكی از بزرگترین ترسهای علاقهمندان به محیط زیست و زمانی پیتر جكسون بود. زمانی او فكر میكرد یوز آسیایی منقرض شده، آن موقع وضعیت بسیار بغرنج و خطرناك بهنظر میرسید اما اكنون من معتقدم یك قدم بزرگ برداشته شده، در حال حاضر یوز به طور بحرانی درمعرض خطر انقراض است، هر چند ما نمیتوانیم روند تغییر جمعیت آن را اندازه بگیریم زیرا در این مورد ما با فقدان اطلاعات از گذشته مواجه هستیم و آنچه امروز به ما لطمه میزند همین نبود اطلاعات است، ما نمیدانیم جمعیت آن كم شده یا به احتمالی زیاد شده است اما فرض را بر این گذاشته ایم كه حداقل در دهه ۹۰ثابت بوده است.

● شما از پارك ملی توران بازدید كردید، توران یك ذخیره گاه زیست كره است كه یكی از ویژگیهای ذخیرهگاه مشاركت مردم بومی در حفاظت ازآن است، در مقایسه با سایر ذخیرهگاهها در دنیا آن را چگونه دیدید؟
▪ البته زمان بازدید من كوتاه بود، از یك جهت من نمیتوانم آن را با سایر ذخیرهگاهها مقایسه كنم چون موقعیت و مكان آن متفاوت است، از جهت دیگر یك ویژگی مشترك بین تمام ذخیرهگاهها وجود دارد. شما در مورد مردم بومی پرسیدید و بهره و منفعتی كه مردم میتوانند از حفاظت از این نواحی داشته باشند، در دنیا ذخیره گاههای زیست كره و سایر مناطق حفاظت شده از دو جنبه برای مردم محلی منفعت و ارتقای مالی به همراه دارند، یكی اینكه پایه اقتصادی زندگی مردم را تغییر میدهند كه این به سختی اتفاق میافتد، در واقع بسیاری از تغییرات در دوره كوتاه اتفاق نمیافتد و ارزش آن در درازمدت ارزیابی میشود، از طرف دیگر ما میخواهیم سبك زندگی سنتی به عنوان میراث فرهنگی در كنار میراث طبیعی حفظ شود، اما مردم توقع رفاه بیشتر و امكانات بیشتر دارند و برقراری تعادل بین این دو نیاز مشكل است، بدین معنی كه مردم یك زندگی دوگانه پیدا میكنند یعنی از زندگی سنتی با امكانات و رفاه كافی برخوردار میشوند و این برمیگردد به همان مفهوم اصلی ذخیره گاه زیست كره.


منبع : انجمن تخصصی محیط زیست