منطقه سرخ‌رود، بين دو شهرستان فريدون‌كنار و محمودآباد مازندران در شرايطي ميزبان 950 قوي مهاجر شده كه اتفاقا در اين منطقه هيچ تالاب طبيعي با اهميتي وجود ندارد!. با اين وجود قوهاي مهاجر، شاليزارهاي سرخ‌رود را كه اين روزها در بين ويلاهاي شخصي و دكل‌هاي برق فشار قوي محاصره شده و هر از گاهي جان قوها را مي‌گيرد براي زمستان‌گذراني انتخاب كردند. قوها از چهار سال قبل و در پی بروز تغييرات شديد جوي در مناطق سردسير زمين، براي نخستين بار بعد از 30 سال اين منطقه را براي زمستان‌گذراني انتخاب كردند.