استتار یکی از راه‌هایی است که برای در امان ماندن موجودات زنده و غیر زنده از دیده شدن به وسیله دشمن از طریق غیر قابل تشخیص شدن از محیط اطراف به‌کار می‌رود. در ادامه استتارهایی را ببینید که واقعاً تشخصی آنها بسیار مشکل است.
Satanic Leaf-tailed Gecko
Bat-faced Toad
Lichen Spider
Speckled Sanddab
Sandhopper
Peppered Moth
Mossy Leaf-tailed Gecko
Katydid
Great Potoo