نتايج تحقيقات محققان انگليسي نشان مي‌دهد، بزها قادرند صدا و لهجه يكديگر را تقليد كنند.
به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر «الودي بريفر» و دكتر «آلن مك اليگات» از محققان دانشگاه كوئين مري در جريان تحقيقات خود دريافته اند كه لهجه منطقه‌يي در ميان پستانداران گسترده تر از تصورات و باورهاي قبلي است.در جريان اين تحقيق، چهار گله جداگانه از بزهاي كوتوله در منطقه ناتينگهام شاير مورد بررسي قرار گرفتند.محققان صدا و لهجه بزغاله‌ها را در دوره‌هاي يك هفته‌يي و پنج هفته‌يي توسط ميكروفون هاي مخفي ضبط كردند.در نخستين مراحل تحقيق (در هفته اول) مشاهده شد كه بزغاله‌ها در كنار مادر، خواهر و برادر خود، صداي آنها را تقليد مي كردند. در هفته پنجم با بزرگتر شدن و حضور در گروه هاي اجتماعي تر، ‌بزها صداي همسالان خود را تقليد مي كردند و صداها بيشتر حالت يكنواخت پيدا كردند.برخلاف يافته هاي قبلي كه ژن را تنها عامل موثر در تغيير صداي بزها مي دانستند، محيط و گروه هاي اجتماعي تأثير مستقيمي بر صداي اين حيوانات دارند.به گفته دكتر «مك اليگات» ظرفيت آوايي در ميان بزها بسيار محدود است، اما اثرگذاري محيط هاي اجتماعي بر صدا و لهجه بزها حاكي از باهوش بودن اين حيوانات است.نتايج اين يافته در مجله «رفتار حيوانات» (Animal Behaviour) به چاپ رسيده است.