'بهروز جعفری' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشت: سرشماری پرندگان مهاجر توسط یك گروه اعزامی از اداره كل به تالابها و آبگیرهای استان از 11 دی ماه تا پنجم بهمن ماه جاری انجام شده است.
وی گفت: در قالب این طرح گونه های پرنده مهاجر شامل 'اردك سرسبز، خوتكا، آنقوت، كشیم، بوتیمار، گاوچرانك، حواصیل خاكستری، اگرت، پاشلك، اردك ماهی خور سفید ، باكلان، آبچلیك تك زی، سلیم طوقی كوچك، كاكایی صورتی، ماهی خورك كوچك، اكراس، چنگر و خروس كولی' مشاهده شده است.وی درباره نتایج سرشماری جمعیت پرندگان مهاجر گفت: امسال كوچ پرندگان مهاجر از مناطق سیبری به خراسان شمالی نسبت به پارسال كاهش یافته است.او افزود: هرساله پرندگان مهاجر از اواسط فصل پاییز از مناطق سردسیر سیبری به تالابها و آبگیریهای خراسان شمالی وارد می شوند و پس از زمستان گذرانی در اوایل بهار برای زادآوری به سیبری باز می گردند.