معاون محيط زيست استان ايلام اعلام کرد: تعدادي پرنده با حلقه‌گذاري کشورهاي حوزه خليج‌فارس در ايلام شناسايي وجهت انجام مطالعات بيشتر به مرکز تحقيقاتي محيط زيست کشور انتقال داده شد.غلامرضا ابدالي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)افزود: مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد اين پرندگان از کشورهاي عربستان، امارات وکويت رهاسازي شده‌اند.وي هدف از رهاسازي اين پرنده‌ها را انجام تحقيقات علمي دانست وگفت: اين فرآيند در تحقيقات علمي کارشناسان محيط زيست يا انجمن‌هاي حمايت از حيوانات يا حتي توسط برخي اساتيد به صورت شخصي يک رويه طبيعي محسوب مي‌شود.معاون محيط زيست ايلام تأکيد کرد:در ميان پرنده‌هاي شناسايي شده دو گونه کبوتر وهوبره به چشم مي‌خورد که مطالعات بيشتر روي آنها هم اينک در مرکز تحقيقات محيط زيست در حال انجام است.وي محل شناسايي اين پرنده‌ها را دامنه سطح استان ايلام بيان کرد و گفت:مشابه اين پرنده‌ها در مناطق حفاظت شده ايلام وجود دارد.معاون محيط زيست استان ايلام پيش از اين انجام تحقيقات محيط زيست مشترک با کشورهاي همجوار از جمله عراق بويژه استان واسط در قالب يک همکاري دوجانبه با هدف حفظ گونه‌هاي گياهي و جانوري را يک ضرورت دانست.