لاستيک قلبمو با ميخ نگات پنچر نکن
.
.
بوق نزن ژيان، ميخورمتا

بر در ديوار قلبم نوشتم ورود ممنوع
عشق آمد و گفت من بي سوادم
.
.
پشت يه ژيان هم نوشته بود
جد زانتيا
.
.
قربان وجودت که وجودم زوجودت بوجود آمده مادر
.
.
شتاب مکن، مقصد خاک است
.
.
رادياتور عشق من ازبهر تو، آمد به جوش
گر نداري باورم بنگر به روي آمپرم
.
.
تو هم قشنگي
.
.
کاش جاده زندگي هم دنده عقب داشت
.
.
سر پاييني برنده
سر بالايي شرمنده
.
.
داداش مرگ من يواش
.
.
کاش ميشد سرنوشت را از سر نوشت
.
.
تند رفتن که نشد مردي
چشم انتظارم که برگردي
.
.
يا اقدس
يا هيچکس
.
.
زندگي نگه دار پياده ميشم
آيي بي وفا کجا ميري
اونطرفي که ورود ممنوعه