دیده بان حقوق حیوانات: در بسیاری گونه های حیوانات، جنس نر با دادن هدایای عجیب، از پرهای رنگی و وسایل براق و میوه ها گرفته تا ساخت لانه و یا تزیین خانه با انواع خرده های تزیینی، نسبت به جنس ماده ابراز علاقه می کند. جوریدن، خاراندن، نوازش کردن، و انجام حرکات موزون و چشمگیر نیز بخشی از این ابراز علاقه است.با این حال به دلیل جلوگیری از انتشار ضمنی مطلب کذب، لازم به ذکر است که برخی از تصاویر این گزارش صرفا محصول تیزبینی عکاس و شکار یک لحظه خاص بوده است که صرفا مشابه ابراز علاقه نوع بشر محسوب می شود.