قانونگذاران قوانين در انگلستان و ديگر کشورها درصدد ملزم‌کردن سازمان‌هاي مختلف به متحول‌کردن عملکرد خود مبني بر سازگاري آن با استانداردهاي رايانش‌سبز هستند و دراين ميان، مراکزداده توجه زيادي را به‌خود جلب کرده‌اند. در ادامه به گزارشي‌ از John Skelton يکي از متخصصان آي‌تي‌ در مؤسسه حقوقي پينسنت ميسونز که‌در سايت کامپيوتينگ منتشر شده‌‌‌، اشاره شده است.

شرکت‌هاي مختلف دنيا باتوجه به تحولات جوي زمين و فشاري که متوجه آن‌ها است تا سهم خود را دراين‌خصوص اداکنند، ناچار به تجديد‌نظر درخصوص راهبردهاي تجاري خود شده‌اند. تلفيقي از فشارهاي قانوني، مالي و اخلاقي اين‌شرکت‌ها را مجبور مي‌کند تا فرآیندهاي خود را به‌رايانشي سبزتر سوق دهند و يکي از عرصه‌هايي که اين راهبرد درآن جلوه‌گر شده، مراکزداده باصرفه ‌است.

آنچه‌که تجارت چنين شرکت‌هايي را به‌سوي رايانش سبز سوق مي‌دهد، شامل چند عامل‌است:
- فشارهاي سياسي و قانوني مانند الزامات دستورات قانوني و سياست دولت.
- فشارهاي تکنولوژيکي ناشي ازعواملي مانند صدورکربن توسط تجهيزات آي‌تي به‌ويژه مراکزداده و فرصت ايجادشده براي فناوري‌هاي سبز جهت مددرساني به‌شرکت‌ها و مشتريان براي کاهش آسيب‌هايي که به محيط‌زيست وارد مي‌کنند.
- فشارهاي اقتصادي شامل صرفه‌جويي در هزينه‌ها با استفاده از رايانش سبز و مزايايي رقابتي‌اي که استفاده از آن مي‌تواند عايد شرکت‌ها کند.

Companies Act 2006 (قوانيني صادرشده از سوي پارلمان بريتانياي کبير و ايرلندشمالي) تعهدي را به سرپرستان شرکت‌ها مبني‌بر توجه به اثراتي که تجارت‌ آن‌ها بر محيط‌زيست مي‌گذارد محول کرده است. اکنون باتوجه به الزامات قانوني‌، اثرات زيست‌محيطي معياري‌است که در تصميم‌گيري‌هاي شرکت‌ها دخالت‌دارد و فرآیندهايي مانند انتخاب سرويس‌دهنده را نيز شامل مي‌شود. براساس Companies Act، تصمیم‌گيري فقط براساس عوامل مالي تعهدي ‌‌را که به سرپرستان محول‌‌شده، اجرا نمي‌کند. مديران ‌بايد به اثرات زيست‌محيطي تصميمات خود درکنار عواملي ديگر که در Companies Act تبيين‌شده، توجه‌کنند. اينترنت مدت‌زيادي‌است که بر مراکزداده بزرگ تکيه‌کرده و باپيدايش خدمات محاسبات‌ابري درتجارت، اين وابستگي بيشتر خواهد شد. اما يک‌فرآیند دربرابر ديگري ايستاده‌است. هراندازه داده‌هاي بيشتري دراين مراکز آي‌تي که از انرژي زيادي استفاده مي‌کنند پردازش مي‌شود، دولت‌ها سعي مي‌کنند ميزان استفاده شرکت‌ها از انرژي را کاهش دهند. مانند گذشته، چنين نگراني‌هايي باعث مي‌شود موقعيتي جديد ايجاد شود که اکنون درارتباط با مراکزداده است. اما اپراتورها براي استفاده از اين موقعيت بايد به ارزيابي قوانين کليدي و اعمال قانوني بپردازند.

طرح بازده انرژي وتعهد کاهش صدور کربن (CRC)
CRC آيين‌نامه‌اي براي صرفه‌جويي در انرژي و طرح کاهش صدور گازکربن‌است که توسط دپارتمان انرژي و تحولات جوي (Decc) راهبري مي‌شود. اين طرح براي مددرساني به‌دولت جهت نيل به اهدافClimate Change Act 2008 ايجاد شده‌است که همان کاهش 34 درصدي صدور گازهاي گلخانه‌اي تا سال 2020 نسبت به‌سال 1990 و کاهش هشتاددرصدي آن تا سال 2050‌ است.

بازرسي سازمان‌ها از آوريل 2010 آغاز خواهد شد و براساس آن هرسازماني که ميزان استفاده ‌آن از الکتريسيته درهر نيم‌ساعت شش‌هزار مگاوات‌ساعت بيش‌از آن ميزاني باشد که طي سال 2008 اندازه‌گيري شده ‌بايد درگزارش سالانه ميزان صدورگاز آن‌را ذکر کند. سپس از آوريل 2011، اعضاي CRC ‌بايد به خريد مجوز CO2 بپردازند که شامل سال‌هاي 2011 و 2012 مي‌شود. سازمان‌ها مي‌توانند مازاد سهميه اين مجوزها را فروخته يا چنانچه با کمبود سهميه مواجه‌شدند، سهميه بخرند. ازاين‌رو، شرکت‌ها مي‌توانند با کاهش ميزان صدور گازهاي گلخانه‌اي علاوه بر مزيت نرخ‌هاي ارزان‌تر انرژي، از مزاياي مالي مذکور نيز استفاده‌کنند. به‌عنوان مثال، چندي‌پيش يکي از دانشگاه‌هاي بزرگ اعلام‌کرد، با استفاده از مجازي‌سازي سرورش توانسته صرفه‌جويي قابل‌توجهي را درميزان استفاده از انرژي تجربه‌کند.

از آوريل 2013 کل سهميه‌هاي دردسترس محدود خواهندشد و سپس رفته‌رفته کاهش پيدا خواهندکرد تا جايي‌که ميزان‌کلي استفاده از انرژي کاهش پيداکند. Decc همچنين در جولاي هرسال جدولي موسوم‌به CRC Performance League Table را منتشر خواهد‌کرد و برترين و بدترين سازمان‌ها را براساس ميزان صدور کربن در مقايسه آن‌سال با آغاز اين برنامه درسال 2010 نشان خواهدداد. اين‌امر موقعيت‌هاي جديدي را براي بخش روابط‌عمومي شرکت‌ها ايجاد خواهد کرد، زيرا اپراتورهاي مرکزداده که همواره درصدد هستند، تعهد خود به محيط‌زيست را به مشتريان خود نشان‌دهند مي‌توانند از راهبردهاي کاهش ميزان استفاده از الکتريسيته استفاده‌کنند تا جايگاه آن‌ها‌را در مجمع سبز ارتقا دهد. آن‌ها که چنين نمي‌کنند با ريسک سرشکستگي مواجه خواهندشد.

اين قوانين براي آن‌هايي‌که از CRC تخطيء مي‌کنند، جريمه‌هاي عمومي و تخلفي تببين‌کرده‌است. اين جريمه‌ها شامل يک جريمه بي‌درنگ پنج‌هزار پاوندي براي عدم ثبت‌نام تا موعد اعلام‌شده و يک جريمه پانصدپاوندي به‌ازاي هر روزکاري ديرکرد در موعد اعلام‌شده دوم است. تخلف‌هاي علني نيز به گوش عموم خواهند رسيد. همچنين تحريف واقعيت و تخلف عمدي يا علني يا اظهارات متظاهرانه جرم محسوب خواهند شد.

قوانين اروپايي راهبري مراکزداده
قوانين کميسيون اروپا درباره راهبري بازده انرژي مراکزداده (European Data Centre Code of Conduct) که در اواخر سال 2008 منتشر شد، قانوني داوطلبانه‌است که سازمان‌ها مي‌توانند درصورت تمايل به عضويت آن درآيند که براين‌اساس آن‌ها ملزم مي‌شوند براي کاهش ميزان استفاده ‌از انرژي به انجام برخي از برآوردها بپردازند.

هدف اين قوانين آگاه‌کردن و تشويق اپراتورهاي مرکزداده و صاحبان آن براي صرفه‌جويي در انرژي‌ و کاهش هزينه‌ها است، بي‌آن‌که در فرآیندهاي حساس مرکزداده خللي ايجاد کند. اين قوانين درصددند با استفاده از ارتقاي آگاهي از ميزان نياز مرکزداده به‌انرژي، افزايش هوشياري و توصيه‌کردن برترين فرآیندها و اهداف براي صرفه‌جويي در انرژي به‌اهداف خود نائل شوند. هنوز سازمان‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات ملزم به تبعيت از قوانين مذکور نيستند و برخي از تحليلگران صنعتي براين‌باورند، کمبود الزامات قانوني مي‌تواند باعث به‌وجود آمدن قوانين سخت‌گيرانه‌تري در آينده‌شده و کمترين استانداردها را براي تبعيت از قوانين وضع‌کند.

بااين‌اوصاف، خواندن قوانين براي آگاهي از ترفندهايي که موجب کاهش ميزان استفاده مراکزداده از انرژي مي‌شود سودمنداست و عضويت در انجمن مذکور مي‌تواند تصوير شرکت‌ها و به‌ويژه عرضه‌کنندگان خدمات آي‌تي را در عرصه رقابت ارتقا دهد.

Eco-design Directive for Energy-Using Products
اين راهبرد مختص اتحاديه‌اروپا است که باتوجه به قوانين انگلستان بخش‌هايي از آن متحول شده‌است. اين راهبرد ساختاري را تبيين‌کرده که طي آن صنايعي که محصولات خاصي‌را که به‌ميزان خاصي از انرژي استفاده مي‌کنند ملزم مي‌کند کالاهاي خود را چنان طراحي‌کنند تا دراستفاده از انرژي صرفه‌جويي داشته و ديگراثرات منفي آن‌ها برمحيط‌زيست کاهش پيداکند.

اين کميسيون طرحي را پديد آورده‌است که طي‌آن گروه‌هاي مختلفي از محصول‌ها به عنوان اولويت‌هايي که ‌بايد تا پيش از سال 2011 از ساختار مذکور تبعيت‌کنند، فهرست‌شده‌اند. يکي از اين گروه محصول‌ها، تجهيزات‌شبکه و تجهيزات پردازش‌ و ذخيره‌داده‌ها هستند. هم‌اکنون تصميم درخصوص اين محصول‌ها در مرحله مشورت‌است و هنوز قوانيني درباره آن‌ها وضع نشده‌است. بااين‌اوصاف، هرچند اپراتورهاي مرکزداده چنين محصول‌هايي را توليد نمي‌کنند، درپرتو چنين قوانيني درانتخاب تجهيزاتي که از آن‌ها درعرضه خدماتشان استفاده مي‌کنند، دقت بيشتري خواهندکرد.

تهديد يا موقعيت؟
شرکت‌هايي که از نخستين ملحق‌شوندگان به اين طرح باشند باتوجه به ويژگي‌هاي مراکزداده سبز، براي پيشي‌گرفتن در رقابت موقعيت‌هاي زيادي‌خواهندداشت. معرفي چنين شرکت‌هايي به‌عنوان صرفه‌جويي‌کنندگان دراستفاده از انرژي وعرضه‌کنندگان محصولات و خدمات سبز مي‌تواند پيغامي شفاف براي مشتريان باشد. بدين مضمون‌که شرکت‌شما درعرصه رقابت پيشرو است.شرکت شما همچنين نشان مي‌دهد که مي‌تواند بااستفاده از فناوري‌هاي کاهنده ميزان‌استفاده از انرژي هزينه‌هاي آن‌را براي مشتريان به‌طور قابل‌توجهي کاهش‌دهد و به‌تبع‌آن از ميزان قابل‌پرداخت قبوض انرژي کاسته‌شده و درآينده نيز مزاياي طرح CRC را به‌همراه خواهدداشت.

هيئت‌مديره شرکت‌ها و مديران آي‌تي رفته‌رفته بيشتر متوجه مي‌شوند که اجراي راهبردهاي آي‌تي سبز مي‌تواند باعث افزايش بازده و صرفه‌جويي درهزينه شود. اين عرصه‌اي ضروري براي شرکت‌ها است تا از مزاياي رقابتي و عملياتي آن استفاده‌کنند. باصرف زمان و سرمايه درجهت آگاهي شرکت‌ها از اثراتي که حرکت‌ آن‌ها به‌سوي سازوکاري با ميزان کربن کمتر به‌همراه خواهد داشت، اين شرکت‌ها خواهند توانست درمحيط عملياتي خود تحولاتي ايجاد کنند. پيش‌زمينه‌هايي مانند طرح CRC باعث تشويق شرکت‌ها براي يافتن سيستم‌هايي سازگارتر با محيط‌زيست خواهد شد.

طرح Sustainable Procurement Action Plan به‌بازگو کردن تعهدات دولت در ايجاد پايداري در فرآیندهاي خود مي‌پردازد. طرح مذکور باعث‌شده که تعداد زيادي از دپارتمان‌هاي دولتي درزمان برآورد هزينه‌ها، ويژگي‌هاي زيست‌محيطي بيشتري را در مرکز توجه قراردهند. درنتيجه، اکنون مي‌بينيم که سازمان‌هاي عمومي بيشتري ‌به انتخاب عرضه‌کنندگان خدمات و محصولات و راهبردهايي که با اين اهداف منطبق‌هستند، مبادرت مي‌ورزند.

اکنون بسياري از شرکت‌ها مي‌دانند که صرفه‌جويي در انرژي مي‌تواند تصوير و جلوه آن‌ها را دربين مشتريان ارتقا دهد. البته، يک قصور در استفاده از راهبردهاي سبز مي‌تواند براي شرکت‌ها ازسوي سازمان‌هايي مانند سازمان صلح‌سبز که جدول بازده انرژي را منتشر مي‌کنند، سرشکستگي به‌بار بياورد. چنانچه در رويدادي بعيد جنبه‌هاي اقتصادي، قانوني و اخلاقي استفاده از سياست‌هاي مرکزداده سبز هيئت مديره يک شرکت را متقاعد نکرده و آن‌ها را دراين‌باره با شک مواجه‌کند، فکر اين‌که سازماني مطرح مانند صلح‌سبز آن‌شرکت را بين عموم رسواکند کافي‌است تا دراين‌خصوص دوباره بيانديشند.علی حسینی

http://www.computing.co.uk/computing/features/2253830/case-going-green-4903248?page=2