چرا کوسه هاي سر چکشي از چنين سيماي اسرارآميزي برخوردارند؟ ...
تا به امروز فرضيه هاي متعددي در اين رابطه مطرح شده است. از آن جمله، فرضيه اي است که شکل چکشي سر اين نوع کوسه ها را با ميدان ديد وسيع تر آنها مرتبط مي داند.
اما اين فرضيه تا به امروز توسط جانورشناسان مختلف مورد سوال قرار گرفته بود. آنها معتقد بودند که هنوز شواهد کافي براي اين که بگوييم ساختار سر اين موجودات به بينايي آنها کمک مي کند يا خير، وجود ندارد.
نتايج پژوهش هاي جديد تا حدودي پرده از راز سر چکشي شکل اين کوسه ها برمي دارد.
اين پژوهش ها آشکار ساخته است که اين نوع سر، همانند يک دوربين شکاري به کوسه ها اجازه مي دهد تا از امکان ديد 360 درجه براي جستجوي بهتر شکار برخوردار شوند.
دکتر مايکل مک کمب، از دانشگاه آتلانتيک فلوريدا معتقد است که کنجکاوي در مورد شکل سر اين نوع کوسه ماهي از 200 سال پيش با شناسايي اين جانوران عظيم الجثه، آغاز شد.
اما مباحثه هاي علمي پيرامون ارتباط ميان ميدان بينايي و شکل سر در اين موجودات تنها به چند دهه اخير باز مي گردد.
انطباق ديد دو چشم که مي تواند به هم پوشي دو تصوير مجزا در دوربين هاي شکاري نيز تشبيه شود، به کوسه ها اجازه مي دهد تا فاصله دقيق با شکار خود را به طور دقيق تري ارزيابي کنند.
اگر چه اين نظريه سالها مورد توجه دانشمندان قرار داشت، اما تنها آزمايش هاي اخير توانستند صحت آن را تاييد کنند.
دانشمندان با نصب حسگرهايي بر روي پيشاني نژادهاي گوناگون کوسه و آزمايش ميدان بينايي آنها، متوجه شدند که اين سر چکشي ها هستند که از وسيع ترين و دقيق ترين ميدان بينايي برخوردارند و مي توانند فاصله خود با شکار را دقيق تر محاسبه کنند.
اين نوع جمجمه همچنين به کوسه هاي سرچکشي اجازه مي دهد تا با چرخاندن سر به طرفين، ديد کاملي از پشت سر خود داشته باشند.

منبع : خواندنيها