حکیم مهر - مقاله‎ای با عنوان " نقشه سازی پراکندگی جغرافیایی کژدم‎های مهم ایران" / مجله علمی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش - شماره 4 - زمستان 90