سقوط تخته سنگ ۱۵۰ تنی بر روی طویله‌ای در شهرستان شفت استان گیلان سبب تلف‌شدن چهار راس گاو شد.به گزارش ایسنا سقوط یک تخته سنگ ۱۵۰ تنی با ابعاد تقریبی چهار متر در سه متر بر روی یک طویله نزدیک به کوه خسارت زیادی برای صاحب احشام در شهرستان شفت به بار آورد و چهار راس گاو این طویله نیز تلف‌شد.