دانش‌وسلامت- دانشمندان دانشگاه «ميسوري» موفق شدند فسيل يک جد بسيار قديمي از کروکوديل‌هاي مدرني را کشف کنند که سر آنها به شکل يک سپر است.
اين فسيل که در مراکش کشف شده مربوط به هيولايي به طول 9تا11 متر ساکن رودخانه است که از ساير حيوانات بزرگ اواخر دوره کرتاسه به طول 4 متر تغذيه مي‌کرده است. اين کروکوديل که بعنوان يک گونه جديد، Aegisuchus witmeri نامگذاري شده برخلاف کروکوديل‌هاي امروزي از آرواره نيرومندي برخوردار نبوده است. اين محققان در اين خصوص گفتند: «تقريبا مطمئن هستيم که اين فسيل مربوط به گروهي از کروکوديل‌ها است که در بين آنها خزندگاني چون کروکوديل‌هاي سر تخت که آرواره بسيار ضعيف و باريکي دارند ديده مي‌شود. بنابراين ما نبايد اين حيوانات را در حال مبارزه با دايناسورها يا ساير حيوانات بزرگ تصور کنيم. در حقيقت احتمال بيشتري وجود دارد که اين فسيل مربوط به شکارچياني سريع و مخفي کار باشد که منتظر مي‌ماندند و به محض عبور شکار خود، آن را با دهان بزرگي که به شکل سبد و کمي شبيه به دهان پليکان‌هاي امروزي بوده است به دام مي‌انداختند.»