دانشمندان ناسا در مدت ماموریت خود توانستند یک ترک ۳۰ کیلومتری را در بزرگترین آیسبرگ قطب جنوب شناسایی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه یخی “پاین آیلند” به عنوان بزرگترین آیسبرگ قطب جنوب از دیرباز مورد توجه دانشمندان قرار داشته است. اما اکنون سطح “پاین آیلند” که برابر با وسعت یک کلان شهر است با شکافی به عمق ۶۰ متر، طولی حدود ۳۰ کیلومتر و عرض حدود ۸۰ متر ترک خورده است. درصورتیکه این ترک خوردگی کامل شود، قطعه ای یخی به وسعت ۹۰۰ کیلومتر مربع از این جزیره جدا می شود. دانشمندان ناسا که در ماموریتی با عنوان IceBridge فعالیت می کنند ۱۳ نوامبر گذشته این ترک را شناسایی کردند و درحال حاضر به طور ثابت مشغول رصد و کنترل تکامل و رشد آن هستند. براساس گزارش دیسکاوری نیوز، به گفته زمین شناسان، این ترک خوردگی بخشی از چرخه طبیعت آیسبرگها است و بنابراین، جای نگرانی وجود ندارد. طول این ترک ۳۰ کیلومتر است در صورت کامل شدن فرایند ترک خوردگی، قطعه ای بخی به وسعت ۹۰۰ کیلومتر مربع جدا می شود