دیده بان حقوق حیوانات: پژوهشگران آمریکایی عقیده دارند که راز جهش شگفت انگیز و غیرممکن قورباغه ها در تاندون‌های آنها نهفته است نه در ماهیچه هایشان.
به گزارش ایسنا به نقل از UPI، پژوهشگران دانشگاه براون کشف کردند که تاندون‌های قورباغه به محض اینکه این حیوان آماده پرش می شود کشش می آیند و سپس به مانند فنر و به سرعت به حالت اولیه باز می گردند.
پژوهشگران عقیده دارند ماهیچه ها به تنهایی قادر به ایجاد چنین پرش‌های شگفت انگیزی نیستند. هر چند یک چهارم وزن قورباغه در پاهایش قرار دارد، اما این حیوان بدون کمک گرفتن از تاندون‌ها قادر به نمایش چنین پرش‌هایی نخواهد بود. در واقع چنین پرشی نیازمند ساختاری فنری و قابل ارتجاع است.
به محض اینکه قورباغه خود را آماده پرش می کند ماهیچه های ساق پا کوتاه شده و انرژی را در تاندون‌های کش آمده بارگیری می کند. در زمانی که قورباغه می جهد تاندون‌ها که اطراف استخوان قوزک پا را گرفته اند انرژی را رها می کنند و این انرژی قورباغه را به جلو فشار می دهد.