بچه پررو سرشو از تخم آورده بيرون هيچيه هيچي نداره اما اون كاكله رو سرشه