بیچاره حیونی هر ساعت باید یه لباس بپوشه مطمئن باشید تو هر چیزی افراط یا تفریط بشه خوب نیست