یعنی واقعا دامپزشکای محترم این سایت هیچ نظری ندارن ؟