دانشمندان آمریکایی دریافتند حیواناتی که توانایی تقلید صدا دارند می توانند با ریتمهای موسیقی حرکات موزون انجام دهند.
به گزارش مهر، تاکنون اعتقاد بر این بود که انجام حرکات موزون ویژه انسان است اما به تازگی محققان دانشگاه هاروارد در تحقیقات خود کشف کردند که تنها انسان توانایی انجام این حرکات را ندارد بلکه گونه هایی از حیوانات که از قدرت تقلید صدا برخوردارند به خصوص طوطی می توانند تغییرات شدت صوت را در ریتمهای موسیقی درک کنند و حرکات موزون انجام دهند.

این پژوهشگران که نتایج تحقیقات خود را در مجله علمی Current Biology منتشر کرده اند با آزمایش یک طوطی خاکستری آفریقایی به نام "الکس" و یک طوطی کاکل سفید به نام "گلوله برفی" به این نتایج دست یافتند.


محققان آمریکایی در این خصوص توضیح دادند: "بررسیهای ما نشان داد که حرکات این پرندگان با تغییرات شدت موسیقی تغییر می کند و این درست مشابه حرکات موزون انسان است. در این تحقیقات ما دریافتیم که این طوطی ها به طرز عجیبی حرکات خود را با تغییرات شدت موسقی هماهنگ می کنند که تاکنون این پدیده در هیچ یک از حیوانات دیده نشده بود."
این پژوهشگران با تاکید بر روی یک خصیصه این دو پرنده که توانایی بسیار خوب آنها در تقلید صدا بود، اظهار داشتند: "به تازگی تئوریهایی در خصوص اینکه تقلید صدا با توانایی حرکات موزون ارتباط دارد ارائه شده است. این تئوری نشان می دهد که انتخاب طبیعی برای تقلید صدا در یک مکانیزم مغزی نهفته است که این مکانیزم حرکات موزون را هم کنترل می کند. اکنون نتایج تحقیقات ضمن تائید این تئوری نشان می دهد که تنها حیواناتی که می توانند تقلید صدا کنند قادر به انجام حرکات موزون هستند."