اصلا سخت نیست اما سایز کوچیک کمی سخته چون نه میشه فیلتر درست حسابی توش گذاشت آبش هم زود کثیف میشه. اگر کمی دقت کنی و خوب و علمی پیش بری انقدر لذت بخشه